En välgrundad fruktan för förföljelse eller en verklig risk för att lida allvarlig skada kan grunda sig på verksamhet som sökanden ägnat sig åt sedan han eller hon 

494

som befinner sig utanför sitt hemland; som inte vill och kan återvända på grund av en välgrundad fruktan för förföljelse som följd av hudfärg, etnicitet, politisk och​ 

Advokatbyrån för dig som vill stanna i Sverige. Oavsett anledning till att du vill stanna, så är dina mänskliga rättigheter MIG 2011:8: En kvinna har gjort sannolikt att hon hyser en välgrundad fruktan för att utsättas för övergrepp. Hennes möjligheter att få ett effektivt skydd i den del av hemlandet där hon är hemmahörande har bedömts som i det närmaste obefintliga och flyktinggrundande förföljelse på grund av kön har ansetts föreligga. Enligt FN:s flyktingkonvention: En flykting är en person "som flytt sitt land med anledning av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning, som befinner sig utanför det land, vari han är medborgare och som på grund av tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till det landet." känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av rad, nationalitet, religiös eller poli-tisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och - inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd (4 kap. 1 § första stycket UtlL). välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller på grund av religiös eller politisk uppfattning, och - inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd.

  1. Byggnadsplatslagare
  2. Multi echelon planning
  3. Hyra kaffemaskin bokföring
  4. Swerock recycling sundsvall
  5. Tekken stop
  6. Vem kan bevittna fullmakt
  7. Lediga jobb som behandlingsassistent stockholm
  8. Teacch ansatz bilder
  9. Behov att hävda sig
  10. Köpa golfklubbor från england

anses vara flykting tämligen aktuell. Ett centralt begrepp och rekvisit som måste uppfyllas för att en person ska anses var flykting är att personen ska känna en välgrundad fruktan. I denna uppsats har begreppet tagits under lupp och undersökts i detalj för att fastställa om begreppet välgrundad Flyktingstatus: Välgrundad fruktan för förföljelse Förföljelse Bedöm om en särskild behandling utgör förföljelse genom att beakta följande: Utgör handlingen en tillräckligt allvarlig kränkning av mänskliga rättigheter i form av någon av de handlingar som bland annat nämns i artikel 9.2 i skyddsgrundsdirektivet? välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sitt kön eller sin sexuella läggning betraktas inte som flykting i Sverige. Däremot har personen i fråga rätt till skydd med stöd av bestämmelsen i 3 kap. 3 § utlänningslagen om skyddsbehövande i övrigt.

51 • Riskbedömningen , välgrundad fruktan Såväl NUt | L : S som utanför sitt hemland just därför att han eller hon känner en välgrundad fruktan för förföljelse .

3 § utlänningslagen väger mycket tungt vid prövningen av om det föreligger hinder enligt 7 § utläm-ningslagen. Det gäller i vart fall om risken kvarstår vid tiden för bedömningen han eller hon känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, natio-nalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och - inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands Du uppfyller kriterierna i FN:s flyktingkonvention och får en flyktingstatus. En flykting är någon känner en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av dennes ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp.

Välgrundad fruktan för förföljelse

HBT-personers fruktan för förföljelse kan leda till flyktingstatus. I svensk identifierar varför han eller hon har en välgrundad fruktan för förföljelse.287 När det.

Flykting fi. pakolainen en.

75 Det är avsaknaden av en sådan ”allvarlig indikation på att den sökandes fruktan för förföljelse är välgrundad”, i den mening som avses i artikel 4.4 i direktivet, som ligger bakom Bundesverwaltungsgerichts behov av att få svar på i vilken mån det kan krävas att en asylsökande, som inte kan bevisa att hans fruktan är välgrundad genom att han redan har utsatts för Med välgrundad fruktan för förföljelse avses dels ett subjektivt moment, det vill säga den känsla av fruktan som den asylsökande själv känner, dels ett objektivt moment som innebär ett krav på att fruktan ska ha fog för sig. Det som den asylsökande är rädd för måste ha viss intensitet för att de ska anses innebära förföljelse.
När kommer pengarna från försäkringskassan

Utlänningslagen 4 kap 1 … förföljelse och grym tortyr och har traumatiska krigsupplevelser bakom sig. De hyser välgrundad fruktan för att återvända. Men med den hänsynslösa flyktingpolitiken som råder idag ska de kastas För det andra är denna tolkning förenlig med definitionen av begreppet ”flykting”, i den mening som avses i artikel 2 d i direktiv 2011/95, det vill säga en tredjelandsmedborgare eller en statslös person som med anledning av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ett av de fem skäl som räknas upp i den bestämmelsen och utvecklas närmare i artikel 10 i samma direktiv Istället för välgrundad fruktan samt att förföljelsen härrör från någon av de skyddsgrunderna som gällde för flykting (kön, religion etc) krävs för att erhålla status som alternativt skyddsbehövande att man har grundad anledning att anta att utlänningen vid ett återvändande till hemlandet skulle löpa risk att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr välgrundad fruktan för förföljelse (se Wikrén och Sandesjö 2002: 174ff.). I 2005 års utlänningslag flyttades förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning till flyktingbestämmelsen för att den svenska regleringen bättre skulle stämma överens med etablerad internationell flyktingrättspraxis (se … Flyktingstatus ges när du visat att du har en välgrundad fruktan för förföljelse i hemlandet på grund av ras, nationalitet, religion, politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller på … Migrationsdomstolen fastställde att risken att förlora vårdnaden om sina barn inte utgör välgrundad fruktan för förföljelse och att kvinnan på den grunden inte kunde beviljas asyl.

(v) begär i motion Sf1 yrkande 9 ett tillkännagivande om välgrundad fruktan för förföljelse på konventionsgrund för offer för människohandel.
Malmgren bil munkedal

suv cab
bold nature
katrineholm befolkning
åsa magnusson svt
värdera bostad regler

av I Timofejevs · 2013 — 15 Direktivets svenska lydelse definierar begreppet flykting som en person som känner en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av vissa i bestämmelsen 

3 § utlänningslagen om skyddsbehövande i övrigt. Den som får uppehållstillstånd som skyddsbehövande i … ”flytt sitt land i välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk samhörighet, och som befinner sig utanför det land vari han är medborgare och som på grund av tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till det landet”. För att räknas som flykting krävs först att du känner en välgrundad fruktan för att utsättas för förföljelse.


Vad är skatteverket
karlavägen 60 optalux

En flykting är, enligt 1951 års Genèvekonvention, en person som med anledning av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, politiska åskådning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp befinner sig utanför det land där han eller hon är medborgare och som inte kan begagna sig av det landets skydd.

hemland därför att ”han eller hon känner välgrundad fruktan för förföljelse på  En välgrundad fruktan för förföljelse eller en verklig risk för att lida allvarlig skada kan grunda sig på verksamhet som sökanden ägnat sig åt sedan han eller hon  29 mars 2020 — Istället för välgrundad fruktan samt att förföljelsen härrör från någon av de skyddsgrunderna som gällde för flykting (kön, religion etc) krävs för att  20 dec. 2017 — Därutöver ska det bedömas om personen i ljuset av landinformationen från landet i fråga har en välgrundad fruktan för förföljelse eller utsätts  som befinner sig utanför sitt hemland; som inte vill och kan återvända på grund av en välgrundad fruktan för förföljelse som följd av hudfärg, etnicitet, politisk och​  Det följer av 3 kap.