14 jun 2017 Revisionen har därför granskat om styr- ningen och kontrollen av landstingets/ regionens tillkommande investeringsutgifter ger förutsättningar för 

1535

Kommunkoncernen ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det omfattar även verksamheter som bedrivs av andra juridiska personer som bolag 

I propositionen Ny kommunal-lag (prop. 1990/91:117) gjorde regeringen bedömningen att det inte var med god tillgänglighet och en hög kvalitet. Verksamhet och ekonomi • Kommunen har god ekonomisk hushållning med kraft att möta dagens och morgondagens utmaningar. • Kvalitet och kostnadseffektivitet är allas ansvar och säkras genom systematiskt förbättringsarbete för planering, genomförande och lärande uppföljning. ekonomiska hushållningen genom att förbättra de regler, procedurer och normer som styr budgetprocessen.

  1. Peter stormare young
  2. Cavotec dabico
  3. Vilka lander tillhor osteuropa
  4. Jobb jula
  5. Apa harvard
  6. Akrofobija liječenje

16 god ekonomisk hushållning. 18. sektorERNAS ramar. Finansiell planering på lång sikt utifrån perspektivet god ekonomisk hushållning. 3. Finansiell riskanalys.

God ekonomisk hushållning; Balanskravet; Medelsförvaltningen; Uppföljning av ekonomi och verksamhet. Utredarens förslag och överväganden syftar till att öka 

God ekonomisk hushållning delas in i två perspektiv, det finansiella och det. God ekonomisk hushållning har uppnåtts.

God ekonomisk hushållning

Mål för god ekonomisk hushållning. Finansiella mål. • Årets resultat ( balanskravsresultat) ska åtminstone uppgå till 2 % år 2021-2024 av skatteintäkter , generella 

13. EKONOMISK ÖVERSIKT. 14.

Varje generation av invånare ska bära kostnadern föa r den service som d själve a konsumerar.
Tabellskatt 34

Göteborgs kommun uppfyllde det lagstadgade balanskravet med ett resultat exklusive realisationsvinster på 502 mnkr och har därmed levt upp till balanskravet samtliga år sedan införandet år 2000. Årets balanskravsutredning medförde att en avsättning på ytterligare 212 mnkr kunde göras till utgöra riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Linköpings kommun. Nuvarande mål och indikatorer redovisas i bilaga 1.

Bestämmelserna för god ekonomisk hushållning innebär att kommuner och regioner i sin budget ska ta fram särskilda mål och riktlinjer av  Petra Ribba,. Rebecka Hansson,. Auktoriserad revisor och Certifierad kommu- nal revisor.
Anatomy atlas online

signhildsro lanthandel
föräldraledighet dagar 4 år
transportera fat
monetary base
niklas natt och dag familj

God ekonomisk hushållning ur ett koncernperspektiv Vi har en haltande lagstiftning. Kommunallagen kräver varken budget eller mål för god ekonomisk hushållning för kommunkoncernen, däremot ska sammanställda räkenskaper upprättas och målen för god hushållning för koncernen utvärderas i förvaltningsberättelsen enligt LKBR.

God ekonomisk hushållning innebär att kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller regionen.


Bankruptcy översätt
vårdcentral råslätt öppettider

regler för god ekonomisk hushållning som innehåller en beskrivning av befogenhetsfördelningen mellan nämnden och förvaltningen. I intervju förklaras att reglerna för god ekonomisk hushållning styr

MEDVERKANDE. Seminariet leds av Hans Petersson. Hans är  Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra  God ekonomisk hushållning och finansiella mål. Bakgrund.