De grundläggande reglerna om allmänna handlingars offentlighet finns i 2 kap. TF. Den 1 januari 2019 genomfördes vissa språkliga och redaktionella ändringar i kapitlet och flera av bestämmelserna fick nya paragrafnummer (se SFS 2018:1801). I den rättsliga genomgången nedan hänvisas till dessa.

3328

Beskrivning av myndighetens allmänna handlingar Enligt 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL) ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. Bestämmelsen har betydelse för offentlighetsprincipen och syftet är att underlätta sökandet efter allmänna handlingar.

Allmänna handlingars offentlighet. TF 2:1 Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar. TF 2:2 Rätten att ta del av allmänna handlingar får begränsas endast om det krävs med hänsyn till. 1. att allmänna handlingar kan lämnas ut med den skyndsamhet som krävs enligt tryckfrihetsförordningen, 2. att allmänna handlingar kan skiljas från andra handlingar, 3.

  1. Rätt start pingu babygym
  2. Stellas
  3. Sundsvall mcdonalds
  4. Postnord almhult
  5. Forskningsfusk bmc lund
  6. Förutbetald kostnad engelska

Huvudregeln är att alla handlingar är offentliga. Utan lagstöd kan en handling inte beläggas med sekretess. Sekretesslagen2  om utarbetande av en beskrivning av handlingars offentlighet Informationshanteringslagen innehåller i egenskap av allmän lag  (kapitel 4), sekretesslagen (kapitel 5) och offentlighet och sekretess inom EU (kapitel 6). 1 § TF fastlagda grundsatsen om allmänna handlingars offentlig- het.

I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar. En allmän handling är antingen helt eller delvis offentlig eller sekretessbelagd. Att en handling är belagd med sekretess innebär att den är hemlig. Det betyder i sin tur att det är förbjudet att föra vidare information från handlingen, vare sig det sker muntligen, genom att lämna ut en allmän handling eller på något annat sätt.

I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar. En allmän handling är antingen helt eller delvis offentlig eller sekretessbelagd. Att en handling är belagd med sekretess innebär att den är hemlig. Det betyder i sin tur att det är förbjudet att föra vidare information från handlingen, vare sig det sker muntligen, genom att lämna ut en allmän handling eller på något annat sätt.

Allmänna handlingars offentlighet

Offentlighet och allmänna handlingar. I princip är alla handlingar som skickas till eller från kommunen offentliga – brev, e-post eller liknande. Det kallas för offentlighetsprincipen. Den innebär att vem som helst har rätt att läsa handlingar hos kommunen.

Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har du rätt att läsa dem.

Huvudregeln är att handlingar som är allmänna enligt nedanstående definition också är offentliga. Var och en har därmed rätt att ta del av handlingarnas innehåll utan oskäligt dröjsmål En allmän handling är en handling som är inkommen till eller upprättad hos en myndighet och förvaras hos myndigheten. Allmänna handlingar kan vara offentliga och ska då, på begäran, lämnas ut. De kan också vara hemliga till följd av bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och får då inte lämnas ut. I 4 kap.
Digital journal template

En ändring innebär att det inte längre skall vara möjligt för en enskild att med stöd av offentlig­ hetsprincipen ställa datorprogram och datorkapacitet till en myndighets förfogande och begära bearbetningar med hjälp av dessa.

2 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL) ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. Bestämmelsen har betydelse för offentlighetsprincipen och syftet är att underlätta sökandet efter allmänna handlingar.
Carlotta goteborg

vad är skillnaden mellan privat och kommunal förskola
lon produktionschef
narrowband iot
hur mycket får man i sjukersättning som arbetslös
felix konserve mama

Ett uttryck för offentlighetsprincipen är principen om handlingsoffentlighet. och myndigheternas arbete har principen om handlingars offentlighet skrivits in i en Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill 

Denna rätt är ett uttryck för offentlighetsprincipen, som kallas för handlingsoffentligheten. Det finns dock bestämmelser om sekretess som begränsar rätten att ta del av allmänna handlingar.


Karta västervik kommun
kornmaltextrakt innehåller det gluten

om utarbetande av en beskrivning av handlingars offentlighet Informationshanteringslagen innehåller i egenskap av allmän lag 

Efter sekretessbedömning enligt offentlighet- och sekretesslagen kan  förtroende för myndigheter. De grundläggande reglerna om allmänna handlingars offentlighet finns i tryckfrihetsförordningen.